ដំណឹង
2019-06-06 អបអរសាទរពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងដាក់ឱ្យ​អនុវត្តជាផ្លូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរន្ដឯកសារនៅក្នុងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
2019-08-28 សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីរបៀបរបបកិច្ចការរដ្ឋបាល និង ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរន្តឯកសារ ជូនមន្ត្រីរាជការ​ក្របខណ្ឌថ្មីដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងទីស្តីការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
2022-01-03 ចំនួនលេខចូល កែសម្រួលនៅចុងឆ្នាំ។ ចំណែកលេខចេញ កែសម្រួលនៅពេលបញ្ជូលឯកសារឆ្នាំចាស់រួចរាល់។