ដំណឹង
2019-06-06 អបអរសាទរពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងដាក់ឱ្យ​អនុវត្តជាផ្លូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរន្ដឯកសារនៅក្នុងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧