ដំណឹង
2017-10-24 អបអរសាទរពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងដាក់ឱ្យ​អនុវត្តជាផ្លូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង់ចរន្ដឯកសារនៅក្នុងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧